תקנון

אתר www.puzzleworld.co.il  (”האתר”) הינו בבעלות חברת עולם הפאזלים (להלן: ”החברה”) ומהוה אתר לרכישה מקוונת של פאזלים. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו (להלן: ”התוכן”) יעשה על ידי המשתמש/ת בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש דלהלן (”תנאי השימוש”). אנא קרא/י את תנאי השימוש בעיון רב, שכן השימוש באתר או כל חלק ממנו, מהווה הסכמה לכל תנאי השימוש. חלק מהשימוש בשירותים באתר כפופים להסכמה מפורשת שלך לתנאים המפורטים להלן וללא מתן הסכמתך המפורשת לא תוכל/י לעשות שימוש באותם שירותים. החברה שומרת את הזכות לערוך שינויים בתנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון הפונה לגברים  לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים כמובן גם לנשים.

קניין רוחני

מלוא הזכויות באתר לרבות סימני המסחר, סודות מסחריים וארגון וסידור המידע שבו וכן כל תכניו, לרבות זכויות הקניין הרוחני בעיצוב האתר, תוכנה, ישום, טקסט וכל חומר אחר (”הקניין”) שייכים לחברה. זכויות אלה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

חל איסור להעתיק ו/או להעביר ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשנות ו/או לשדר ו/או לחלק, ו/או לפתח ו/או לתת רשיון ו/או להעביר גישה ו/או לעשות כל שימוש בתכנים אשר בשימוש המשתמש/ת ו/או אשר נרכשו על ידי המשתמש/ת אלא לצורך אישי בלבד. חל איסור להעביר את תכני האתר בין בתשלום ובין שלא בתשלום לכל צד שלישי. תכני האתר אינם ניתנים לפרסום ו/או להעברה בכתב, במדיה מגנטית, לשכפלם, להעתיקם או למסרם, בין לשימוש פרטי ובין לשימוש מסחרי.

תכנים

החברה מכבדת את הזכויות (כולל זכויות קניין רוחני) של אחרים, ועל כן מבקשת מהמשתמשים בשרותיה לנהוג באותו אופן. בנסיבות המתאימות ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא כל אחריות, ייתכן והחברה תבטל את חשבונות המשתמשים אשר יפגעו או יפרו זכויות כאלו של אחרים.

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. החברה אינה אחראית לשירותים באתרים אחרים מכל בחינה שהיא, לרבות כל פגיעה ברגשות המשתמשים. הימצאות הקישור באתר אינה המלצה לבקר בו, אלא אם כן צוין כך במפורש.

פרטיות

במהלך ביצוע רכישה ייאספו על ידי האתר פרטיך האישיים הכוללים בין היתר את שמך המלא, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון וכיו”ב. השימוש במידע זה נועד על מנת לשפר וליעל את השירות באתר. למען הסר ספק, לא מתבצע איסוף של מספר כרטיס אשראי.

הינך מסכים בזאת כי כל הפרטים הנאספים על ידי המערכת במהלך הליך הרכישה ייאגרו במסד הנתונים של החברה ויכולים לשמש אותה לביצוע מחקר סטטיסטי ו/או ועל מנת ליידע אותך בדבר מוצרים ושירותים (המוצעים על ידי האתר ועל ידי צדדים שלישיים) העשויים לעניין אותך ולשגר אליך דברי פרסומת של מפרסמים. את המידע כאמור ואת דברי הפרסומת תהיה החברה רשאית להביא לידיעתך באמצעות (א) משלוח לכתובת המגורים שלך; (ב) משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרת; (ג) הודעות מסרים קצרים, בין השאר לטלפון הסלולארי שלך (SMS); (ד) מערכות חיוג אוטומאטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד שלך או הקווי.

הסכמתך כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס”ח – 2008. מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, תהיה רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.

בהסכמתך לתנאי השימוש, הנך מרשה לחברה לעשות שימוש במידע שייאגר אודות שימושך באתר לצורך הפקת וניתוח סטטיסטי והעברתו לצדדים שלישיים כל עוד המידע אינו מזהה אותך באופן אישי והכל בכפוף להוראות החוק.

החברה מתחייבת כי לא תמסור את פרטי לקוחותיה לגורם צד ג' כלשהו ולא תעשה כל שימוש לרעה במידע הנאסף.

במידה ונשלח למשתמש תוכן שיווקי באמצעות מערכת דיוור אוטומטית בניגוד לרצונו יש לפנות לחברה בדואר חוזר לצורך הסרתו מרשימת התפוצה.

החברה רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” הנשמרות על גבי המחשב האישי שלך. נציין כי בעוגיות לא נשמר אף פריט מידע שיכול לזהות את המשתמש באופן אישי ושמורה לך הזכות למחוק את ה”עוגיות” הללו בכל עת באמצעות הדפדפן.

תכני משתמשים

משתמש המבקש להירשם כמנוי יידרש, כחלק מתהליך הרישום לבחור סיסמא ושם משתמש. חל איסור מוחלט לבחור או להשתמש בשם משתמש של אדם אחר באופן העלול להטעות או בכוונה להתחזות אליו. החברה שומרת לעצמה את הזכות, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר שם משתמש אשר היא סבורה כי הוא אינו הולם, עלול להטעות או פוגע.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית, והמשתמש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על ידו לאתר ו/או למי משירותיו. המשתמש מתחייב כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. המשתמש לא יעלה לאתר תכנים אסורים. ”תכנים אסורים” – כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, וכן כל תוכן או חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין.

המשתמש מצהיר כי כל תוכן שיועלה לאתר על ידי משתמשים, ובכלל זה תמונות ותכני וידאו ואודיו בבלוגים ו/או באלבומים ו/או בחדרי צ'אט ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי המשתמשים לאתר ו/או למי מן השירותים (”תכני משתמשים”), הינו בבעלותו ובאחריותו של המשתמש שהעלה אותו כאמור. וכי אין שום מגבלה המונעת מהמשתמש להעלות את תכני המשתמשים ו/או לפרסמם ברבים.

המשתמש מתחייב לפטור את החברה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו למשתמש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני משתמשים המועלים ו/או המופיעים באתר.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק באופן מלא או חלקי, בתכני המשתמשים בין אם טרם הועלו לפרסום ובין אם כבר פורסמו, ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש, לרבות המרת תכני המשתמשים לסוגי קבצים שונים בהתאם לצורכי החברה.

בעצם העלאת תכנים על ידי המשתמש לאתר, המשתמש מקנה לחברה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בתכנים אלו. רישיון זה אינו בלעדי. אין בהעלאת תכני המשתמשים לאתר כדי לשלול מבעלי זכויות היוצרים בתכני המשתמשים את זכויות היוצרים בתכנים אלו, ו/או לפגוע בזכויות היוצרים ו/או להעבירן לידי החברה.

המשתמש לא יעלה לאתר ולכל שירות בו כל תוכן המהווה תכנים אסורים. כמו כן המשתמש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לחברה נזקים.

המשתמש לא יאסוף נתונים על משתמשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות.

כל שימוש על ידי צד ג' בתכני המשתמשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים 1911.

בנוסף מתחייב המשתמש לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לחברה, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני משתמשים המועלים באתר, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של החברה, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם התכנים האמורים.

בנוסף להתחייבות המשתמש שלא להעלות תכנים אסורים לאתר, מצהיר המשתמש ומתחייב כדלקמן:

– לא להציק למשתמשים אחרים בבקשות מטרידות ואמירות מגונות;

– לא להציף פורומים ו/או כל שירות אחר באתר בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן הפוגע ו/או המפריע לשימוש באותו שירות;

– לא להפיץ באמצעות האתר ושירותיו דואר זבל (”Spam”) ולא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנות מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוסים, לרבות תוכנות ריגול וכן תוכנות עוינות אחרות, ובכלל זה ”סוס טרויאני”, ”תולעים”, ”ואנדלים” יישומים מזיקים וכיו”ב.

– לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי ו/או מטעה;

– לא להעלות לאתר כל חומר שפרסומו נאסר על פי כל דין;

– לא לפרסם פרטים אישיים של משתמשים אחרים לרבות שמם, כתובתם, מספר טלפון או כל פרט מזהה אחר;

– לא להעלות לאתר סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה ו/או תשלום, בלא הרשמה ו/או תשלום כאמור.

דין וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי יהא בתי המשפט של תל אביב – יפו.

מכירות באתר

האתר מאפשר לך לרכוש באופן ישיר מגוון פאזלים, אביזרי עזר לפאזלים ומשחקים שונים המוצעים לך והמסופקים על ידי ספקים ו/או יצרנים ו/או מפיצים שונים (להלן: ”הספק”). כל מוצר הנמכר באתר מוצג על גבי ”דף מכירה” אשר כולל את פרטי המוצר, מחיר המכירה שלו ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: ”דף מכירה”). יש לציין כי כלל המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ על פי החוק.

המכירות באתר יכולות להתבצע באמצעות כרטיס אשראי דרך מערכת הסליקה של האתר (להלן: ”עסקת אשראי”). עסקת אשראי מתבצעת על ידי הזנת פרטיך האישיים בדף מאובטח בתקן SSL. לאחר מכן, תועברי לדף סליקה המתארח אצל חברת צד ג' שם יהיה עליך להזין את פרטי כרטיס האשראי והעדפת התשלום בהתאם לתנאי העסקה.

דף הסליקה ופעולת סליקת האשראי מתבצעת על ידי חברת PeleCard  הנמנית בין ספקי השירות של חברות האשראי והיא מורשית לבצע פעולות סליקת אשראי ועומדת בכל התקנים המחמירים של חברות האשראי לביצוע עסקאות אינטרנטיות מאובטחות. עם קבלת אישור ביצוע העסקה מדף הסליקה תועבר חזרה אל האתר שם תקבלי מספר הזמנה המאשר את הזמנתך ובמקביל תישלח אליך חשבונית ממוחשבת החתומה בחתימה אלקטרונית בהתאם לדרישת חוק החתימה האלקטרונית באמצעות הדואר האלקטרוני שהזנת. במידה והמערכת תיתקל בסירוב חיוב האשראי תקבלי הודעה מתאימה לכך.

בכל מקרה של סירוב אמצעי התשלום תופיע למבצעת הפעולה הודעה מתאימה ועליה לפנות אל החברה לצורך השלמת העסקה בעסקה טלפונית או לחילופין לפנות למשרדי החברה לסיוע בסגירת העסקה. יש לציין ולהדגיש כי עסקה לא נחשבת כעסקה מושלמת עד לקבלת אישור ביצוע עסקת אשראי מחברת האשראי הרלבנטית. יובהר כי מועד המשלוח יוחל מיום קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה.

בכל מקרה של סירוב אשראי על מבצעת הפעולה ליצור קשר טלפוני עם החברה בתוך 7 ימים מרגע שליחת ההודעה על עסקה לא מושלמת. קרה ומבצעת הפעולה לא השלימה את העסקה בתוך פרק זמן זה, החברה רשאית להתייחס לעיסקה כמבוטלת.

למבצע הפעולה ניתנת האפשרות לפנות לחברה ולבקש שינוי תנאי התשלום או באמצעי התשלום כל עוד אלו עומדים בתנאי העסקה ובכפוף למדיניות של חברות האשראי. במקרה והשינוי כרוך בתוספת עלות מצד חברת הסליקה ו/או חברת האשראי ואזי החברה תחייב את מבצעת הפעולה באותה תוספת עלות.

כל משתמש שביצע רכישה באתר רשאית לבטל עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010, פירוט ראה במדיניות ההחזרות.

חשוב לציין כי מילוי פרטים כוזבים בעת ביצוע הרכישה מהווה ביצוע עבירה פלילית ומבצעת הפעולה צפויה להליכים משפטיים אזרחיים ופליליים.

במקרה ומוצר שנרכש אזל מהמלאי תנתן הודעה טלפונית לרוכש  ובהתאם, רשאי הרוכש לבטל את הזמנתו במידה ולא יימצא עבורו מוצר תחליפי העומד לשביעות רצונו ואישורו.

לא יתבצעו באתר מכירות סיטונאיות. האתר רשאי להגביל מעת לעת את כמות המוצרים הנרכשת מכל סוג. מכירה סיטונאית מוגדרת כרכישה בכמות העולה על 4 יחידות מסוג.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את הספק, את החברה ואת האתר. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי המוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו ע”י הספק ונמצאים באחריותו הבלעדית והמלאה של הספק. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או פעולת רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא. החברה תעשה כל מאמץ סביר לתקן כל תקלה ו/או טעות טכנית אשר תיפול באתר, והכל לפי מיטב יכולתה ולפי האמצעים אשר יהיו קיימים באותה העת.

ידוע לך והנך מסכים לכך כי הנהלת האתר שולחת מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למנויי האתר והמשתמשים בו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד. תנאים אלו מתווספים לכל התנאים האחרים אשר מופיעים באתר בהקשרים ספציפיים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר, לשנות את מראהו מעת לעת, להוריד קישורים ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, את מבנהו וכן את מגוון השירותים המוצעים דרכו וזאת ללא כל צורך או התחייבות להודיע לך על כך ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

ביטול והחזרה

כל משתמש/ת שביצע/ה רכישה באתר רשאי/ת לבטל עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010

האתר יחליף או יחזיר את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:

חשוב שתדעו, אנו מבקשים שתהיו מרוצים ולכן, אם אתם לא מרוצים ב 100% מהרכישה שלכם – אנו נקבל את המוצרים חזרה ונזכה אתכם.

לכן, יש לכם 100 ימים להחזיר את המוצר אלינו.

יש לנו רק בקשה אחת – המוצר צריך להישאר כפי שקיבלת אותו ובאריזתו המקורית. או אם כמובן נעשה בו שימוש ונמצא פגם.

אם יש לכם ספק לפני הקנייה, אל תהססו לפנות אלינו.

אם ברצונך להחזיר את המוצר שקיבלת:

  • יש לשמור את המוצר באריזתו המקורית
  • יש לפנות אלינו ולתאם החזרה.

יש לך שאלות נוספות? הבהרות?

  • מוקד שרות הלקוחות בטלפון 03-6197456 עומד לשירותך.
  • מלא/י טופס יצירת קשר ונחזור אליך בהקדם עם פרטים.